Oppdatering av Bilag 1 Pensjonsportalen (Basistjenesten)

Norsk Pensjon har i samarbeid med pensjonsinnretningene som leverer offentlig tjenestepensjon, lagt til rette for visning av prognose og opptjeningshistorikk i pensjonsportalen hos Norsk Pensjon. I den forbindelse er det utarbeidet en ny versjon av Bilag 1 Pensjonsportalen (Basistjenesten)

I samarbeid med de pensjonsinnretningene som leverer offentlig tjenestepensjon har Norsk Pensjon lagt til rette for visning av offentlig tjenestepensjon i pensjonsportalen. Visning av offentlige tjenestepensjon forutsetter at hver enkelt leverandør leverer data om sine avtaler, samt prognose og opptjeningshistorikk til Norsk Pensjon. I revidert bilag er det redegjort for slik levering av data. I forbindelse med tilrettelegging for visning av offentlige pensjonsavtaler er det ikke gjort endringer for visning av rettigheter for privat tjenestepensjon.

Oppdatert bilag finner man her sammen med de øvrige bilagene til leveranseavtalen.

Oppdatering av leveranseavtalen, januar 2022

Etter at Norsk Pensjon har gjennomført en revisjon av innretningene som i dag benytter tjenesten «Utlevering av pensjonstallet», har styret i Norsk Pensjon vedtatt å oppdatere leveranseavtalens Bilag 1 Tjenestebeskrivelser «Utlevering av pensjonstallet»

Det er gjort følgende oppdateringer:

Leveranseavtalens kapittel 1.5 Vilkår for bruk av tjenesten

Følgende må imøtekommes i presentasjon av opplysninger fra tjenesten:

  • Opplysningene fra tjenesten skal være presentert korrekt og på en oversiktlig måte. Dette betyr at alle avtaler som innhentes skal angis eksplisitt og det skal klart komme frem hvilken leverandør som forvalter avtalen.

Bakgrunn for oppdateringen
Oppdateringen er gjort for at det skal være tydeligere i leveranseavtalen at det er et krav om at alle avtaler som innhentes via tjenesten «Utlevering av pensjonstallet» skal vises eksplisitt i pensjonsinnretningens oversikter/ kalkulatorer.

Leveranseavtalens kap. 1.6 Krav til samtykke for innhenting av pensjonsinformasjon

Kapittelet er oppdatert slik at det ikke lenger er et gitt krav til samtykketeksten, slik det var i tidligere avtale. I revidert avtale er det pensjonsinnretningens ansvar at samtykketeksten på en god måte gir brukeren tilstrekkelig informasjon om hva som hentes inn av informasjon, i forbindelse med at samtykke innhentes.

Bakgrunn for oppdateringen
Oppdateringen er gjort for å imøtekomme innretningenes behov for å ha tilpassede samtykketekster. Ved revisjonen ble det klart at ingen av innretningene benyttet samtykketeksten som står oppgitt i leveranseavtalen. Styret finner det derfor riktig at teksten i leveranseavtalen oppdateres slik at det er overenstemmelse mellom avtaleteksten og de faktiske forhold ute hos de enkelte innretningene.

For mer detaljer vises til endringsloggen som ligger på samarbeidsportalen.

Oppdatert leveranseavtale er tilgjengelig her

 
Eventuelle spørsmål om endringene som er foretatt kan rettes til prosjektleder hos Norsk Pensjon, Fred Olav Ødegaard, fred.olav.odegaard@norskpensjon.no

Informasjon om leveranseavtale

Norsk Pensjon reviderte sin leveranseavtale i 2020. I hovedsak er ny versjon av leveranseavtalen fra 2020 en oppdatering av struktur og innhold ifht leveranseavtalen av 2016.

Leveranseavtalen inngås mellom Norsk Pensjon og den enkelte pensjonsinnretning som ønsker å levere data til pensjonsoversikten på www.norskpensjon.no. Avtalen gir i tillegg til forpliktelsen til å levere data til pensjonsoversikten, mulighet til å inngå avtale om øvrige tjenester slik de er beskrevet på samarbeidsportalen.

Norsk Pensjon har identifisert følgende utfordringer med avtalen fra 2016: 

  • Avtalen har en struktur og ett innhold som gjør det utfordrende å håndtere nye tjenester, endringer i dagens tjenester og prisstruktur. 
  • Avtalen ble etablert for en stund siden og det er kommet til flere nye tjenester etter utarbeidelsen av dagens avtale
  • Avtalen har en struktur både ifht beskrivelsen av tjenestene og vedlegg som gjør det komplisert å forstå omfanget og innholdet av rettigheter og plikter som oppstår ved inngåelse av avtalen 

Målsettinger med en ny avtale: 

  • Ny struktur som gjør det enklere å forstå rettigheter og plikter som følger av avtalen
  • Gjøre det mulig å forvalte avtalen etter signering elektronisk, dvs at tjenester og tekniske løsninger til enhver tid er beskrevet og oppdatert online 
  • Legge til rette for endringshåndtering etter avtaleinngåelse
  • Tilrettelegge for elektronisk signering
  • Tydeliggjøre hvilke servicenivåer som inngår i de forskjellige tjenestene

Hva er nytt

Norsk Pensjons drift av Pensjonsportalen gjøres for at Norsk Pensjon kan tilby sine brukere de tjenestene som omfattes. Driften er avhengig av at både pensjonsinnretningen og Norsk Pensjon bidrar med behandling av personopplysninger. Partene har i fellesskap bestemt både formål med Pensjonsportalen, og de midler som tas i bruk for å gjøre personopplysningene tilgjengelige for de tjenestene som Norsk Pensjon leverer på Pensjonsportalen. Partene har derfor et felles behandlingsansvar for de pensjonsopplysningene som ligger til grunn for Norsk Pensjons tjenester levert på Pensjonsportalen. I revidert leveranseavtale inngår pensjonsinnretningen og Norsk Pensjon avtale om felles behandlingsansvar for data som utveksles. Norsk Pensjon inngår egen med Kantega, som leverer driftstjenester til Norsk Pensjon, og herunder inngår en databehandleravtale. 

Under leveranseavtalen forplikter pensjonsinnretningen seg blant annet til å levere data. Samtidig gis de under leveranseavtalen en rett til å få tilgang til tilsvarende data fra de andre pensjonsinnretningene gjennom tjenesten «Utlevering av pensjonstallet». 

Hver av partene har et individuelt ansvar for å innhente og sørge for lovlig behandlingsgrunnlag for personopplysningene om sine respektive kunder og brukere. Til tross for at partene har et felles behandlingsansvar, utgjør leveranseavtalen en avtale om Norsk Pensjons levering av tjenester til pensjonsinnretningene. Avtalen innebærer ikke at Norsk Pensjon leverer tjenester på vegne av pensjonsinnretningene eller overtar ansvar for leveransen av konsesjonspliktige tjenester.

Endringer i grensesnitt og tjenester varsles, og pensjonsinnretningen må i løpet av ett år over på ny versjon. Hvis dette ikke er mulig, vil det være en kostnad å opprettholde eldre versjoner.

I forbindelse med ny avtale vil Norsk Pensjon i større grad ta i bruk Samarbeidsportalen for løpende oppdateringer til pensjonsinnretningene. Norsk Pensjon vil komme med mer informasjon rundt innhold og muligheter i ny samarbeidsportal.

Dersom det skulle være spørsmål kan vi kontaktes på post@norskpensjon.no