Gjøre tilgjengelig pensjonsavtaler i pensjonsportalen

Norsk Pensjon AS har som hovedformål å gi enkeltpersoner en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsleverandører. Slik oversikt gis ved innlogging i pensjonsportalen www.norskpensjon.no. Pensjonsportalen gir en oversikt over aktuelle pensjonsavtaler og en prognose for forventet pensjon. For at personer som logger inn skal kunne få oversikt over sine pensjonsavtaler med tilhørende prognoser forutsetter dette at pensjonsleverandøren gjør sine avtaler og prognoser tilgjengelig for den enkelte som logger inn. For å kunne gjøre slike avtaler tilgjengelig i pensjonsportalen må den enkelte pensjonsleverandør inngå leveranseavtale med Norsk Pensjon AS. Ved å inngå slik avtale forplikter pensjonsleverandøren å gjøre alle sine avtaler tilgjengelig for oppslag i pensjonsportalen, inkludert prognose for forventet pensjon.

Pensjonsavtaler som er gjort tilgjengelig for pensjonsportalen vil bli innhentet fra pensjonsleverandøren i det personen logger seg inn i pensjonsportalen. Ved innlogging samtykker personen til at Norsk Pensjon innhenter tilgjengelige pensjonsavtaler fra de pensjonsleverandørene som er tilknyttet pensjonsportalen. Slik innlogging skjer ved bruk av ID-porten som autentiseringsmekanisme. Etter innlogging henter Norsk Pensjon aktuelle avtaler basert på oppslag på fødselsnummer i en indeksoversikt som hver enkelt pensjonsleverandør har gjort tilgjengelig for pensjonsportalen. Innhentede avtaler og prognoser gjøres deretter tilgjengelig i pensjonsportalen. Data som innhentes slettes når brukeren logger ut eller etter utløp av sesjonen.

I dag kan pensjonsleverandøren gjøre alderspensjonsrettighetene tilgjengelig på en av to måter:

  • Online: API/Web Services
  • Offline: Batch-fil (XML-fil)

I tillegg leverer pensjonsleverandøren en indeksoversikt som inneholder informasjon om hvilke fødselsnummer som har pensjonsrettigheter hos den aktuelle leverandøren. Indeksinformasjonen lagres i en database hos Norsk Pensjon som eies av den enkelte pensjonsleverandør. På denne måten er ikke Norsk Pensjon et register da Norsk Pensjon ikke har tilgang til pensjonsinformasjon, men kun gjør den tilgjengelig for den enkelte rettighetshaver ved innlogging.

Teknisk informasjon om grensesnitt mot pensjonsportalen

Det finnes flere versjoner grensesnittet mot pensjonsportalen. Se tabell under for mer detaljer: 

Versjon Støtter Web Service Støtter batch-fil (XML)
3.0  
2.1
2.0*
1.4*
* Ikke mulig å opprette nye integrasjoner med denne versjonen. Det henvises til nyere versjoner.
Versjon Visning og kalkulasjon ved 67 år* Støtter fleksibel simulering Støtter hybridpensjon Støtter IPS 2017 Støtter bransjeavtale avkastningsprognoser
3.0
2.1  
2.0      
1.4        
*67 år 100 % uttak som fast startalder, alternativt annet, låst uttakstidspunkt.

Hvis pensjonsleverandøren ønsker å levere pensjonsrettighetene som batch vil det ha den ulempen at fleksibel simulering på garanterte produkter som beregnes direkte av pensjonsleverandøren, ikke vil støtte andre datasett enn ett start-uttakstidspunkt. Dvs. typisk 67 år 100 % uttak.

Merkantile betingelser

For at en pensjonsleverandøren skal kunne gjøre sine alderspensjonsavtaler tilgjengelig i pensjonsportalen må det inngås leveranseavtale med Norsk Pensjon. Avtalen er tilgjengelig her. Alle pensjonsleverandører som gjør sine avtaler tilgjengelig i pensjonsportalen betaler en fast pris pr år pr pensjonsrettighet de gjør tilgjengelig i pensjonsportalen. Oppdaterte priser finnes her.

Alle pensjonsrettigheter som gjøres tilgjengelig i pensjonsportalen kan også utleveres videre til andre tilknyttede pensjonsleverandører via tjenesten Utlevering av pensjonstallet. Slik utlevering forutsetter at det innhentes samtykke fra den enkelte person som logger seg på hos de enkelte pensjonsleverandørene.

Ytterligere informasjon om tjenesten

Ytterligere informasjon er gjort tilgjengelig i tjenestebeskrivelsen her

Teknisk dokumentasjon

For mer teknisk informasjon vies til integrasjonsguiden som er tilgjengelig her (krever innlogging)

Demo av pensjonsportalen

Det er gjort tilgjengelig en demo av pensjonsportalen som er tilgjengelig her. Ved å gå inn her får man en god oversikt over hvordan tjenesten ser ut for den enkelte som logger seg inn.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.