Uføresamordning

Uføresamordningssystemet har som formål å kunne gi pensjonsleverandør informasjonen som er nødvendig for å kunne samordne opptjente uførerettigheter, i henhold til ny uførepensjon i privat sektor.

Teknisk løsning
For at pensjonsleverandør skal kunne samordne mot tidligere opptjente uføreretttigheter, trenger pensjonsleverandøren informasjon om alle uførerettigheter på den enkelte som er tjent opp i kollektiv ordning hos arbeidsgiver. Uføresamordningssystemet muliggjør dette, ved at alle pensjonsleverandører med denne typen rettigheter kan tilgjengeligjøre nødvendige data (innrapportering) gjennom systemet, og i den andre enden kan pensjonsleverandør som skal samordne kjøre spørring på den aktulle personen og få ut en liste over uførerettighetene.

Innrapportering av data gjøres av den enkelte pensjonsleverandør ved at de laster opp data til sin egen database, slik som vist i diagrammet nedenfor. Filen er en semikolon-separert tekstfil (CSV). Filen lastes opp enten via sikret nettside for manuell innrapportering, eller at man benytter SFTP.

Rapportering av data kan gjøres av den enkelte pensjonsleverandør ved at de enten benytter sikret nettside for manuell uthenting, eller at man benytter en Web Service.

Felter og teknisk integrasjon er nærmere beskrevet i integrasjonsguiden.

Sikret nettside
Norsk Pensjon har laget en egen nettapplikasjon for å kunne rapportere data, slik at systemet skal være enkelt å benytte for de pensjonsleverandørene som ikke velger å etablere Web Service og opplastning av data via SFTP.
Applikasjonen kan benyttes av alle pensjonsleverandører som er med i uføresamordningen.

For at pensjonsleverandøren skal få tilgang til nettapplikasjonen må utgående IP-adresse fra pensjonsleverandøren samt fødselsnummer på den/de som ønsker tilgang legges inn på forhånd. Fødselsnummer benyttes til å sikre at bare autoriserte brukere kan logge inn i nettapplikasjonen. Norsk Pensjon vil hjelpe den enkelte pensjonsleverandør til å få tilgang.

Nedenfor ser du skjermbilder av nettapplikasjonen.

Rettsgrunnlag for utveksling av opplysninger

Finansdepartementet har i brev per 17. mars 2016 orientert om at departementet vil arbeide med sikte på å etablere en hjemmel for å utveksle informasjon om uførepensjonsrettigheter via Norsk Pensjon. Departementet legger samtidig til grunn at slik informasjon inntil en slik hjemmel er på plass kan utveksles med hjemmel i finansforetaksloven § 16-2 tredje ledd bokstav b). Du finner brevet i sin helhet her.

Utlevering av informasjon i samsvar med finansforetaksloven § 16-2 tredje ledd bokstav b) krever styrevedtak hos hver enkelt pensjonsleverandør.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.