Informasjon om leveranseavtale

Norsk Pensjon reviderte sin leveranseavtale i 2020. I hovedsak er ny versjon av leveranseavtalen fra 2020 en oppdatering av struktur og innhold ifht leveranseavtalen av 2016.

Leveranseavtalen inngås mellom Norsk Pensjon og den enkelte pensjonsinnretning som ønsker å levere data til pensjonsoversikten på www.norskpensjon.no. Avtalen gir i tillegg til forpliktelsen til å levere data til pensjonsoversikten, mulighet til å inngå avtale om øvrige tjenester slik de er beskrevet på samarbeidsportalen.

Norsk Pensjon har identifisert følgende utfordringer med avtalen fra 2016: 

  • Avtalen har en struktur og ett innhold som gjør det utfordrende å håndtere nye tjenester, endringer i dagens tjenester og prisstruktur. 
  • Avtalen ble etablert for en stund siden og det er kommet til flere nye tjenester etter utarbeidelsen av dagens avtale
  • Avtalen har en struktur både ifht beskrivelsen av tjenestene og vedlegg som gjør det komplisert å forstå omfanget og innholdet av rettigheter og plikter som oppstår ved inngåelse av avtalen 

Målsettinger med en ny avtale: 

  • Ny struktur som gjør det enklere å forstå rettigheter og plikter som følger av avtalen
  • Gjøre det mulig å forvalte avtalen etter signering elektronisk, dvs at tjenester og tekniske løsninger til enhver tid er beskrevet og oppdatert online 
  • Legge til rette for endringshåndtering etter avtaleinngåelse
  • Tilrettelegge for elektronisk signering
  • Tydeliggjøre hvilke servicenivåer som inngår i de forskjellige tjenestene

Hva er nytt

Norsk Pensjons drift av Pensjonsportalen gjøres for at Norsk Pensjon kan tilby sine brukere de tjenestene som omfattes. Driften er avhengig av at både pensjonsinnretningen og Norsk Pensjon bidrar med behandling av personopplysninger. Partene har i fellesskap bestemt både formål med Pensjonsportalen, og de midler som tas i bruk for å gjøre personopplysningene tilgjengelige for de tjenestene som Norsk Pensjon leverer på Pensjonsportalen. Partene har derfor et felles behandlingsansvar for de pensjonsopplysningene som ligger til grunn for Norsk Pensjons tjenester levert på Pensjonsportalen. I revidert leveranseavtale inngår pensjonsinnretningen og Norsk Pensjon avtale om felles behandlingsansvar for data som utveksles. Norsk Pensjon inngår egen med Kantega, som leverer driftstjenester til Norsk Pensjon, og herunder inngår en databehandleravtale. 

Under leveranseavtalen forplikter pensjonsinnretningen seg blant annet til å levere data. Samtidig gis de under leveranseavtalen en rett til å få tilgang til tilsvarende data fra de andre pensjonsinnretningene gjennom tjenesten «Utlevering av pensjonstallet». 

Hver av partene har et individuelt ansvar for å innhente og sørge for lovlig behandlingsgrunnlag for personopplysningene om sine respektive kunder og brukere. Til tross for at partene har et felles behandlingsansvar, utgjør leveranseavtalen en avtale om Norsk Pensjons levering av tjenester til pensjonsinnretningene. Avtalen innebærer ikke at Norsk Pensjon leverer tjenester på vegne av pensjonsinnretningene eller overtar ansvar for leveransen av konsesjonspliktige tjenester.

Endringer i grensesnitt og tjenester varsles, og pensjonsinnretningen må i løpet av ett år over på ny versjon. Hvis dette ikke er mulig, vil det være en kostnad å opprettholde eldre versjoner.

I forbindelse med ny avtale vil Norsk Pensjon i større grad ta i bruk Samarbeidsportalen for løpende oppdateringer til pensjonsinnretningene. Norsk Pensjon vil komme med mer informasjon rundt innhold og muligheter i ny samarbeidsportal.

Dersom det skulle være spørsmål kan vi kontaktes på post@norskpensjon.no

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.